Gizlilik ve KVKK Politikası

KARMASİS BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ TİC. A.Ş. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN

KULLANICI (BİREYSEL MÜŞTERİ, TEDARİKÇİ)

AYDINLATMA METNİ

Karmasis Bilişim Çözümleri TİC. A.Ş.’den, kullanmak üzere temin ettiğiniz (edeceğiniz) ürün talebiniz nedeni ile işletme faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel verileriniz (ad, soy ad, e posta adresi, telefon numarası, finans bilgisi) ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 • 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
 • Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan bilgi güvenliği sektörüne ilişkin Bilgi Teknolojileri Kurumunun mülga kararları olmak üzere sair ikincil düzenlemeler

Çerçevesinde işlenmekte ve ilgili yasalar kapsamında öngörülen saklama süreleri sonunda imha edilmektedir.

6698 Sayılı Yasa kapsamında özel nitelikli kişisel veri olarak nitelendirilebilecek verileriniz işbu yazılım kullanma talebiniz kapsamında tarafımızdan talep olunmadığı, alınmadığı, kullanılmadığı, işlenmediği, üçüncü kişilerle paylaşılmadığı gerekçesi ile herhangi bir yazılı prosedüre tabi tutulmamıştır.

Ancak;

Sair kişisel verileriniz, amaçlarıyla sınırlı olacak şekilde işlenmekte ve aynı amaçlarla sınırlı kalmak koşuluyla kamu kurum ve kuruluşları ile veri güvenliği sağlanarak ve kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun idari ve teknik tedbirler azami düzeyde alınarak gerek görüldüğü ve talep olunduğunda paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinize ilişkin yasal haklarınız KVKK 11. Madde çerçevesinde;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Şeklinde tanımlanmıştır.

İlgili kişiler, kişisel veriler üzerindeki haklarını kullanmak için Şirketimize Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Üniversiteler Mah. 1606 Cad. C Blok No:4C/320 Bilkent ANKARA adresine şahsen / noter kanalıyla veya şirketimize daha önce irtibat için bildirilen iletişim verisi kapsamındaki e-posta adresleri üzerinden info@karmasis.com adresine “KVKK Başvuru” konu başlığı ile gönderebilirler.

 

Veri Sorumlusu:

Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş.

info@karmasis.com